Biblioteka

Strona główna » Biblioteka

wielkość tekstu:A | A | A

 

Prawnicy PPC Legal są autorami licznych opracowań dotyczących problematyki partnerstwa publiczno – prywatnego, prawa zamówień publicznych oraz innych dziedzin prawa związanych z powyższymi obszarami. Chętnie dzielimy się zdobytą wiedzą i doświadczeniem, dlatego w Bibliotece znajdziecie Państwo publikacje naszych ekspertów, które ukazały się na rynku:

 

Komentarze

 1. Michał Kania, Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Praktyczny komentarz z wzorami pism i umów. Warszawa. Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, 2012 – s. 190
 2. Michał Kania, Piotr Marquardt, Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku. Toruń. Wydawnictwo TNOiK ,,Dom Organizatora’’, 2010 – 164 s.

 

Monografie 

 1. Michał Kania, Marzena Pytlarz, Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma prywatyzacji formalnej  (w:) Prywatyzacja zadań policyjnych. Korzyści i niebezpieczeństwa, Katowice 2016 r.
 2. Michał Kania, PPP w sektorze szkolnictwa wyższego, Katowice 2015 r.
 3. Michał Kania, Partnerstwo publiczno – prywatne i koncesje na roboty budowlane lub usługi (w) Publiczne Prawo Gospodarcze. red. R. Blicharz. Wydawnictwo WoltersKluwer Warszawa 2015 r. s. 30
 4. Michał Kania, Regulacja nowej dyrektywy w sprawie udzielania koncesji (w) Nowe typy usług w działalności gospodarczej. red. A. Walaszek – Pyzioł, T. Długosz. Warszawa 2014 r., s. 22
 5. Michał Kania, Zamówienia publiczne, partnerstwo publiczno – prywatne, koncesje na roboty budowlane lub usługi w prawie polskim. Wydawnictwo Difin, 2014- s. 190
 6. Michał Kania, Modyfikacja umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym w świetle modelowych rozwiązań regulacji prawnej w zakresie współpracy publiczno – prywatnej (w) 2o - lecie Prawa Zamówień Publicznych w Polsce. red. H. Nowicki. Warszawa 2014 r., s. 10
 7. Michał Kania, Modyfikacja treści umowy koncesji w świetle nowej dyrektywy koncesyjnej (w) Reforma Prawa zamówień Publicznych. red. Anna Górczyńska Łódź 2014 r., s. 15
 8. Michał Kania, Umowa o partnerstwie publiczno – prywatnym. Studium administracyjnoprawne. Katowice. Oficyna Wydawnicza W. Walasek, 2013 – s. 397
 9. Michał Kania, Partnerstwo publiczno – prywatne. red. M. Kania, Warszawa. Wydawnictwo Difin, 2013 – s. 176
 10. Michał Kania, Zakres swobody kontraktowania w umowach o partnerstwie publiczno – prywatnym. Partnerstwo publiczno – prywatne. Teoria i praktyka. Warszawa, Wydawnictwo Diffin 2013, s. 141 – 157
 11. Michał Kania, Umowa administracyjna w niemieckim porządku prawnym. Aktualne problemy w świetle polskich rozwiązań normatywnych. Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego, Nr 3 z 2013 r. red. A. Bisztyga. T. Moll, s. 26 - 38
 12. Michał Kania, Kontrola w partnerstwie publiczno – prywatnym w. Kontrola przedsiębiorcy. red. R. Blicharz, Warszawa 2013, Wydawnictwo CeDe Wu, s. 449 – 469
 13. Michał Kania, Umowa jako prawna forma działania administracji publicznej (w) Publiczne Prawo Gospodarcze. Tom 8B (red.) J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek – Pyzioł. System prawa administracyjnego red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel Warszawa 2013, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 510 - 562
 14. Michał Kania, Partnerstwo publiczno – prywatne (w) Publiczne Prawo Gospodarcze. Tom 8B (red.) J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek – Pyzioł. System prawa administracyjnego red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel Warszawa 2013, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 562 – 592
 15. Michał Kania, Partnerstwo publiczno – prywatne w: Prawo gospodarcze publiczne. red. A. Powałowski, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, Wyd. 2, 2013. - 707 s.
 16. Michał Kania, Regulacje prawne z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego. Próba analizy porównawczej. w: Partnerstwo publiczno – prywatne. Teoria
  i praktyka. (współautor E. Przeszło) red. M. Kania, Warszawa, Wydawnictwo Diffin 2013, s. 33 – 45
 17. Marzena Pytlarz, Kluczowe etapy realizacji przedsięwzięcia PPP w ochronie zdrowia (na przykładzie Szpitala Powiatowego w Żywcu) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Issue no.319 /2013
 18. Michał Kania, The public-private partnership in Poland. Legal aspects of new possibilities for foreign entrepreneurs w: Free movement of goods and persons across the Polish - Czech - Slovak borders. Legal differences and similarities. Red. B. Mikołajczyk, Katowice, Oficyna Wydawnicza W. Walasek, 2012. - s. 172-179
 19. Michał Kania, Publication des Journées Chiliennes de l'Association - Le pouvoir dans les sociétés, 2012 - Volume XLII’’ (współautorzy: W. Popiołek, R. Blicharz) - 20 s.
 20. Michał Kania, Publiczne Prawo Gospodarcze. Zbiór ustaw. (współautorzy: R. Blicharz, A. Hołda-Wydrzyńska, K. Jaworek, A. Lichosik), Katowice. Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach, 2012.
 21. Michał Kania, Partnerstwo publiczno-prywatne w: Europeizacja publicznego prawa gospodarczego. red. H. Gronkiewicz – Waltz, K. Jaroszyński, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. – s. 263 – 273
 22. Michał Kania, Partnerstwo publiczno – prywatne w: Prawo gospodarcze publiczne red. A. Powałowski, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. - 707 s.
 23. Michał Kania, Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców. red. R. Blicharz, M. Kania, Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011 - 207 s.
 24. Michał Kania, Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym jako prawna forma działania administracji publicznej w: Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców. red. R. Blicharz, M. Kania, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - s. 63-86
 25. Michał Kania, Leksykon prawa dla polityków. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, 2011. s. 91, 99, 101
 26. Michał Kania, Offentlich private Partnerschaft in Polen. Die normative Regelung und die Praxis. Wirtschaft und Recht in Osteuropa nr 10 (2010), s. 296-300
 27. Michał Kania, Kilka uwag na temat ochrony interesu publicznego na gruncie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym. w: Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej. Materiały Zjazdu Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego Toruń 20-22 września, 2009. red. W. Szwajdler, H. Nowicki, Wydawnictwo TNOiK ,,Dom Organizatora’’, 2009. - s. 157-174
 28. Michał Kania, Podstawowe formy ochrony interesu publicznego na gruncie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach. Katowice (2008), s. 61 – 77

 

Artykuły 

 1. Marzena Pytlarz, Bariery utrudniające rozwój PPP w ochronie zdrowia, Medical Maestro Magazine (wydanie specjalne: Prawo dla medycyny), 2/2016
 2. Marzena Pytlarz, Partnerstwo innowacyjne – nowy sposób na postęp w medycynie, Służba Zdrowia, maj 2016 r.
 3. Michał Kania, O potrzebie analiz przedrealizacyjnych w przedsięwzięciach publiczno – prywatnych. Studium przypadku. Przegląd Naukowy Disputatio 2015 r., s. 11
 4. Michał Kania, Marta Andrecka Choosing the private partner for the PPP – EU law perspective and Polish practice. Polish Review of International and European Law. Vol.2 Issue 1 (2013)–s. 141 – 157
 5. Michał Kania, Contracts Related to Public Procurements in the Polish Legal System Silesian Journal of Legal Studies – Vol. 5 (2013), s. 58-66
 6. Michał Kania, Rechtsmittel im polnischen Recht des offentlichen Vergabewensens. Eastlex. Recht und Steuer in Mittel und Osteuropa. Vol. 3 (2013), s. 97 – 100
 7. Michał Kania, Przedsięwzięcia publiczno – prywatne a dług jednostek samorządu terytorialnego. Kilka uwag w świetle nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym z 16 listopada 2012 r. Radca Prawny Nr 4 (2013), s. 20 – 23
 8. Michał Kania, PPPs in relations to Health Protection sector. PPP Magazine. Public – private partnership. Poland, Europe & World Nr 2 (2013), s.  10 – 16
 9. Marzena Pytlarz, Wykorzystanie potencjału podmiotu trzeciego w celu uzyskania wyższej pozycji w rankingu wykonawców Miesięcznik Zamówienia Publiczne - Doradca, maj 2013 r.
 10. Michał Kania, Vertrage uber offentlich – Private Partnerschaften vor dem Hintergrund der Rechtsprinzipien nach der Theorie von Robert Alexy. Deutsch – Polnische Juristen – Zeitschrift. Nr 2 – 3 (2012) s. 14 – 20
 11. Michał Kania, The influence of enterprises on the debt of the public finance sector, on the basis of Public and Private Partnerships. An analysis of Polish legal solutions. European Procurament & Public Private Partnership Law Review . Vol. 6 (2012) , s. 189 – 196
 12. Michał Kania, Public Private Partnerships in Poland. Normative Regulations. Public Procurament Law Review Vol. 4 (2012) s. 187 – 193
 13. Marzena Pytlarz, Tomasz Srokosz, Koncesja na roboty budowlane i usługi, Przetargi Publiczne, listopad 2012 r.
 14. Marzena Pytlarz, PPP w służbie zdrowia - case study, Forum PPP - magazyn inwestycji publicznych, marzec 2012 r.
 15. Marzena Pytlarz, W Żywcu powstanie pierwszy szpital wybudowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, Serwis Samorządowy a Wolters Kluwer business, luty 2012 r.
 16. Marzena Pytlarz, Partnerstwo publiczno-prywatne Bariery i sposoby ich pokonania w ochronie zdrowia, Służba Zdrowia, luty 2012 r.
 17. Michał Kania, Beschreibung der im polnischen Gesetz vom 9. Januar 2009 uber Bau- und Dienstleistungskonzessionen enthaltenen rechtlichen Lösungen.  Wirtschaft und Recht in Osteuropa  nr 2 (2011), s. 33-36
 18. Michał Kania, Pozycja podmiotów administracji publicznej w umowie o partnerstwie publiczno – prywatnym. Przegląd Naukowy Disputatio. Tom XII  (2011), s. 80 -91
 19. Michał Kania, Vermögenshaftung öffentlicher Amtsträger für schwere Rechtsverstöße
  nach polnischen Rechtsvorschriften. Wirtschaft und Recht in Osteuropa, - 10 s
 20. Michał Kania, Der Vertrag uber die offentlich – private Partnerschaft in Polen. Osteuropa Recht nr 2 (2011), s. 147 – 154
 21. Michał Kania, M. Wachowiak, Kilka uwag o problemach z kwalifikacją prawną prac wykonywanych w wyrobiskach górniczych w świetle przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Kwartalnik Prawa Zamówień Publicznych. nr 3 (2011), s. 50 – 62
 22. Michał Kania, Klauzula interesu publicznego w publicznym prawie gospodarczym. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 5 (2010), s. 12-21 (współautor: R. Blicharz)

 

 

 

 

 

 

 

PPC Legal
, Katowice

tel.: 608 785 131
e-mail: marzena.pytlarz@ppclegal.pl

Zapytanie
Poleć stronę